Współpraca z ARiMR

Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. w Śmiłowie posiada podpisaną umowę współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa której przedmiotem jest udzielanie przez Agencję pomocy finansowej producentom rolnym za pośrednictwem podmiotu utylizacyjnego prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

FINANSOWE ASPEKTY POMOCY ARIMR:

 1. Agencja dofinansowuje do 100 % ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru i transportu padłych sztuk bydła, owiec, kóz, koni oraz świń.
 2. Agencja finansuje do 100 % kosztów unieszkodliwienia bydła pow. 48 m-cy, owiec i kóz pow. 18 m-cy, oraz do 75 % kosztów unieszkodliwienia bydła poniżej 48 m-cy, owiec i kóz poniżej 18 m-cy, świń i koni niezależnie od wieku.
 3. W przypadku płatników podatku VAT, kwota tego podatku nie podlega dofinansowaniu przez Agencję.

DOFINANSOWANIU PODLEGAJĄ SZTUKI POCHODZĄCE OD:

 1. Producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, który spełnia kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa tzn.: zatrudnia mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EURO.
 2. Producenta rolnego, który zarejestrował sztuki w zintegrowanym systemie IRZ prowadzonym przez ARiMR. (dotyczy sztuk bydła, owiec, kóz i świń) oraz w przypadku koni – w Polskim Związku Hodowców Koni.

DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ SZTUKI:

 1. Odebrane od podmiotu zatrudniającego więcej niż 250 pracowników, o rocznym obrocie przekraczającym 50 mln EURO/lub całkowitym bilansie rocznym przekraczającym 43 mln EURO (duże przedsiębiorstwo),
 2. Odebrane od osoby nie prowadzącej gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 3. Odebrane od osoby pobierającej świadczenie (emerytura lub renta) z KRUS. Fakt pobierania świadczenia zabrania jednocześnie prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 4. Odebrane od podmiotu posiadającego 25 % lub więcej kapitału lub prawa głosu organu państwowego,
 5. Nie oznakowane w myśl przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ POSIADACZ NASTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH:

 1. Bydła, owiec i kóz – każdy posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest zarejestrować i okolczykować zwierzęta przebywające w jego gospodarstwie rolnym. Wszystkie sztuki padłe z gatunku bydło, owce i kozy mające powyżej 7 dni muszą być oznakowane. W przypadku sztuk padłych do 7 dni, które nie posiadają numeru oznakowania, producent rolny w momencie odbioru jest zobowiązany podać numer identyfikacyjny matki padłego zwierzęcia.
 2. Trzody chlewnej – każdy posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest do oznakowania i rejestracji swoich zwierząt w najbliższym biurze powiatowym ARiMR. Wszystkie sztuki padłe trzody chlewnej w momencie odbioru padliny muszą posiadać numer oznakowania (kolczyk lub tatuaż).
 3. Koni – posiadacz zwierzęcia winien dla konkretnej sztuki wystąpić o wydanie paszportu. Paszport wydawany jest przez Polski Związek Hodowców Koni, który nadaje numer identyfikacyjny (widnieje on na paszporcie). Należy zaznaczyć, iż w odróżnieniu od bydła, owiec czy kóz, w przypadku odbioru koni, nie posiadają one numeru kolczyka. Wszystkie konie pow. 6 m-cy muszą posiadać paszport. W przypadku źrebaków w wieku do 6 m-cy, które nie mają wydanego paszportu należy podać na dokumentach stwierdzających odbiór padliny – datę urodzenia źrebaka, datę jego padnięcia oraz numer paszportu matki.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. W myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, każdy posiadacz zwierzęcia przed powiadomieniem zakładu utylizacyjnego o fakcie padnięcia danej sztuki, zobowiązany jest poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdorazowym przypadku padnięcia przeżuwacza w gospodarstwie właściciela padliny.
 2. Każda sztuka padła bydła w wieku powyżej 48 m-cy oraz owca i koza powyżej 18 m-cy musi zostać zbadana przez wyznaczonego lekarza weterynarii w kierunku przenośnej gąbczastej encefalopatii (BSE). W przypadku sztuk padłych bydła poniżej 48 m-cy oraz owiec i kóz poniżej 18 m-cy – sztuki te mogą być zbadane w kierunku BSE przez weterynarza, w przypadku przypuszczenia wystąpienia w/w choroby.
 3. Choroba Aujeszkyego u świń.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r., w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, cały obszar Polski został objęty programem zwalczania tej choroby. Sztuki padłe odebrane w związku ze zwalczeniem choroby Aujeszkyego nie są dotowane przez ARiMR, a więc producent rolny musi ponieść 100 % kosztów za zbiórkę, transport oraz utylizację sztuk padłych. Producentowi rolnemu przysługuje jednak prawo do zwrotu poniesionych kosztów utylizacji padłych świń w wyniku działań weterynaryjnych w kierunku choroby Aujeszke’go. Po otrzymaniu od zakładu utylizacyjnego faktury za utylizację sztuk padłych w związku ze zwalczaniem tej choroby producent rolny może zwrócić się z fakturą do danego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu odzyskania poniesionych nakładów finansowych.
 4. Rozliczenie finansowe udzielonej pomocy odbywa się pomiędzy Agencją a Zakładem Utylizacyjnym.
 5. Producent Rolny sam wybiera Zakład Utylizacyjny do którego zgłasza odbiór i unieszkodliwianie sztuk padłych.
 6. Podczas przekazywania padłej sztuki do utylizacji niezbędne jest wypełnienie odpowiednich dokumentów, których wzory można pobrać w zakładce Dokumenty wymagane przy odbiorze padłych zwierząt (dofinansowanych przez ARiMR).

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 2. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła