Odbiór sztuk padłych

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z GATUNKU BYDŁO, OWCE, KOZY, KONIE ORAZ ŚWINIE:

POKWITOWANIE ODBIORU PADLINY (POP)

Pozwala przypisać odebrane sztuki do odpowiednich przedziałów wiekowych lub wagowych, czego często nie możemy przejrzyście uczynić na dokumencie handlowym.

Dokument do pobrania: *.PDF *.XLSX
Wzór wypełnienia dokumentu: *.PDF *.XLSX

DOKUMENT HANDLOWY

Obowiązkowy dokument przewozowy w przypadku odbioru padłych zwierząt gospodarskich. Obowiązek sporządzania dokumentu handlowego odpowiedniej kategorii wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1222).

W zależności od kategorii odbieranego surowca stosuje się odpowiedni wzór:

  1. Dokument handlowy kategorii 1 – w przypadku odbioru sztuk padłych z gatunku bydło, owce i kozy,
  2. Dokument handlowy kategorii 2 – w przypadku odbioru sztuk padłych z gatunku konie i świnie.

Pokwitowanie odbioru padliny i dokument handlowy wystawiany jest standardowo w 3 egzemplarzach:

  • oryginał – dla podmiotu dokonującego unieszkodliwienia sztuk padłych,
  • 1 kopia – dla podmiotu dokonującego przewozu padliny,
  • 1 kopia – dla podmiotu zbywającego padlinę (producenta rolnego).

* Jeżeli przewoźnikiem i podmiotem dokonującym unieszkodliwienia jest ta sama firma to dokumenty mogą być sporządzone tylko w dwóch egzemplarzach.

Dokumenty do pobrania:
Dokument handlowy kategorii 1: *.PDF *.XLSX
Dokument handlowy kategorii 2: *.PDF *.XLSX

Wzór wypełnienia dokumentu handlowego kategorii 1: *.PDF *.XLSX
Wzór wypełnienia dokumentu handlowego kategorii 2: *.PDF *.XLSX

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO

(wymagane wyłącznie dla producentów rolnych z dofinansowaniem ARiMR)

Jest dokumentem na podstawie którego producent rolny może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dofinansowania lub całkowitego zwrotu kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub świnie.
Dokument ten należy wypełnić w przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich od producentów rolnych, którym przysługuje pomoc finansowa ARiMR. Jeżeli producent rolny posiada podpisaną umowę współpracy z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym „Farmutil HS” S.A., to oświadczenie jest wypełniane jednorazowo w momencie jej podpisania.

Oświadczenie wymaga aktualizacji w przypadku:

  • wystąpienia okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w oświadczeniu np. zmiana sposobu rozliczania się producenta rolnego z podatku VAT z ryczałtu na zasady ogólne,
  • podpisania umowy współpracy na kolejny rok pomiędzy Zakładem Rolniczo-Przemysłowym „Farmutil HS” S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • zmiany wzoru dokumentu określonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokument „Oświadczenie producenta rolnego” jest sporządzany w minimum dwóch egzemplarzach.

Dokument do pobrania: *.PDF *.XLSX

Wzory wypełnienia dokumentu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:
– osoba fizyczna (producent rolny na ryczałcie): *.PDF *.XLSX
– osoba fizyczna (producent rolny na zasadach ogólnych-VAT): *.PDF *.XLSX
– osoba prawna: *.PDF *.XLSX
– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej np. spółka jawna: *.PDF *.XLSX
– spółka cywilna: *.PDF *.XLSX

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła