Systemy zarządzania w organizacji

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. w Śmiłowie wdrożył i certyfikował Systemy Zarządzania spełniające europejskie standardy, zgodne z normami ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. Od roku 2017 posiadamy certyfikat REDcert EU, poświadczający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju, zgodnych z wymaganiami Dyrektywy 2009/28/WE.

Nowoczesność zakładu wspierana jest dodatkowymi restrykcjami systemowymi, przełożonymi na wewnętrzne procedury, politykę jakości i politykę środowiskową, których realizację na bieżąco weryfikują i nadzorują zewnętrzne akredytowane jednostki certyfikujące. Nad utrzymaniem i rozwojem przyjętych standardów stale czuwa Najwyższe Kierownictwo Firmy.

Funkcjonujący w organizacji System ISO 9001 ukierunkowany jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a tym samym określenie potrzeb względem wyrobów, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Przyjęta Polityka Jakości gwarantuje między innymi spełnienie wymagań prawnych – krajowych i zagranicznych, kompleksową, zgodną z potrzebami obsługę klienta, ciągły rozwój technologii, proponowanych wyrobów i usług z nastawieniem na najnowocześniejsze rozwiązania oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Zgodnie z wytycznymi Systemu HACCP gwarantujemy bezpieczeństwo produktów dzięki identyfikacji i oszacowaniu skali zagrożeń, określeniu metod ich eliminacji lub ograniczania oraz ustaleniu działań korygujących. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

Funkcjonujący System ISO 14001 jest normą zarządzania środowiskowego dającą pewność, że organizacja zidentyfikowała swój wpływ na środowisko, potrafi nim zarządzać z uwzględnieniem potrzeb społeczno-ekonomicznych, stawia sobie cele i zadania wspomagające ochronę środowiska i jego zasobów przy minimalizacji negatywnych wpływów na otoczenie.

Celem wdrożenia systemu certyfikacji REDcert EU według kryteriów zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie, że będąca przedmiotem obrotu biomasa przeznaczona na cele biopaliwowe, jest produkowana w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wymagań określonych w Dyrektywie 2009/28/WE oraz prawodawstwie krajowym i może być wliczana na poczet spełnienia Narodowych Celów Wskaźnikowych.

Naszym atutem i gwarancją jest jakość, bezpieczeństwo, profesjonalizm i ciągłe dążenie do doskonalenia, odzwierciedlone w stawianych celach oraz zaufaniu licznych współpracujących z nami klientów.

Certyfikaty

Projekt i realizacja: © 2020 Webtom.pl / strony www Piła