Systemy zarządzania w organizacji

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. w Śmiłowie wdrożył i certyfikował Systemy Zarządzania spełniające europejskie standardy, zgodne z normami ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. Od roku 2017 posiadamy certyfikat REDcert EU, poświadczający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju. Od 2020 roku firma certyfikuje się spełnieniem wymagań włoskiego systemu zrównoważonego rozwoju INS, a od roku 2021 w ramach pomyślnej certyfikacji systemu KZR INiG produkuje certyfikowane paliwa z biomasy w postaci pelletu ze słomy.

Nowoczesność zakładu wspierana jest dodatkowymi restrykcjami systemowymi, przełożonymi na wewnętrzne procedury, politykę jakości i politykę środowiskową, których realizację na bieżąco weryfikują i nadzorują zewnętrzne akredytowane jednostki certyfikujące. Nad utrzymaniem i rozwojem przyjętych standardów stale czuwa Najwyższe Kierownictwo Firmy.

Funkcjonujący w organizacji System ISO 9001 ukierunkowany jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a tym samym określenie potrzeb względem wyrobów, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Przyjęta Polityka Jakości gwarantuje między innymi spełnienie wymagań prawnych – krajowych i zagranicznych, kompleksową, zgodną z potrzebami obsługę klienta, ciągły rozwój technologii, proponowanych wyrobów i usług z nastawieniem na najnowocześniejsze rozwiązania oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Zgodnie z wytycznymi Systemu HACCP gwarantujemy bezpieczeństwo produktów dzięki identyfikacji i oszacowaniu skali zagrożeń, określeniu metod ich eliminacji lub ograniczania oraz ustaleniu działań korygujących. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

Funkcjonujący System ISO 14001 jest normą zarządzania środowiskowego dającą pewność, że organizacja zidentyfikowała swój wpływ na środowisko, potrafi nim zarządzać z uwzględnieniem potrzeb społeczno-ekonomicznych, stawia sobie cele i zadania wspomagające ochronę środowiska i jego zasobów przy minimalizacji negatywnych wpływów na otoczenie.

Celem wdrożenia systemów certyfikacji REDcert EU, INS i KZR INiG według kryteriów zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie, że będąca przedmiotem obrotu biomasa przeznaczona na cele biopaliwowe, jest produkowana w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wymagań określonych w Dyrektywie 2018/2001/WE oraz prawodawstwie krajowym i może być wliczana na poczet spełnienia Narodowych Celów Wskaźnikowych.

Naszym atutem i gwarancją jest jakość, bezpieczeństwo, profesjonalizm i ciągłe dążenie do doskonalenia, odzwierciedlone w stawianych celach oraz zaufaniu licznych współpracujących z nami klientów.

Certyfikaty

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła