Polityka prywatności

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZAKŁAD ROLNICZO – PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” Spółka Akcyjna
Śmiłowo ul. Przemysłowa 4, 64 – 810 Kaczory, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS: 0000125562, NIP: 7641023748, REGON 570210990,
kapitał zakładowy wpłacony w całości: 34.364.500,00 zł

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następującym/cych celu/celach:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
 • świadczenia oferowanych przez nas usług,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • archiwizacji danych i dokumentów.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane partnerom i podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie odrębych umów, głównie podwykonawcom z których usług korzystamy w celu realizacji naszych usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o których mowa powyżej we wskazanych celach, na podstawie zawartych umów powierzenia.

4. Naszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • zawarta między nami umowa lub zlecenie usługi, do których Pani/Pana dane zostały nam przekazane,
 • dobrowolnie udzielona przez Panią/Pana zgoda,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wynikajacy z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas), okres niezbędny do wykonania umowy lub okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie zamierzamy także przekazywać ich do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ZRP „Farmutil HS” S.A. mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła